ชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน      
ลืมรหัสผ่าน?
การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://dpst.ipst.ac.th/
รอบที่ ๒ สอบวัดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ ต้องส่งแบบตอบรับ เพื่อแจ้งความจำนงในการเข?าสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ คัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปยังศูนย์โรงเรียน พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครไว้
กำหนดวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์รอบที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง และทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://dpst.ipst.ac.th/
 กำลังออนไลน์ 2 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.