ชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน      
ลืมรหัสผ่าน?
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ทุน พสวท. เป็นทุนในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงปริญญาเอกตามศักยภาพของนักเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดังนี้
๑. หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษที่เน้นทักษะปฏิบัติและการแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกงานกับนักวิจัย การส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ
๓. การศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ศูนย์กันโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเมื่อสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐
๔. เงินทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้
ระดับ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ต่อปี) ค่าหนังสืออ่านประกอบ ค่าทำโครงงาน/งานวิจัย* ค่าคอมพิวเตอร์* ค่าเรียนภาษาอังกฤษ รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย 73,200 3,000 5,000 25,000 5,000 111,200
ปริญญาตรี 87,600 5,000 10,000 25,000 * 127,600
ปริญญาโท 104,400 10,000 25,000 35,000 * 174,400
ปริญญาเอก 144,000 15,000 30,000 35,000 * 224,000
กรณีศึกษาระดับ ปริญญาเอกในประเทศ สามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปี และเมื่อจบปริญญาเอกภายในเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral research) ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี
ผู้สำเร็จการศึกษา ทุนสนับสนุนการทำวิจัย (Research funds) ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในหน่วยงานที่ผู้สำเร็จเข้าบรรจุ
หมายเหตุ
1. ค่าทำโครงงาน และค่าคอมพิวเตอร์ เป็นค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนให้เพียงครั้งเดียวต่อระดับการศึกษา
2. ค่าเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจัดส่งพร้อมงบดำเนินการของศูนย์ พสวท. ระดับมหาวิทยาลัย
รายชื่อโรงเรียน และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงที่เป็นคู่ศูนย์ พสวท.
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร. 02-5383964
ต่อ 434
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. 02-2797124
ต่อ 145
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. 02-9691402
ต่อ 144
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. 034-252613 มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. 053-211972 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โทร. 055-227600 มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. 043-221783 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. 044-255739 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. 074-220404 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช โทร. 075-4447004-5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 กำลังออนไลน์ 3 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.