ชื่อล็อกอิน รหัสผ่าน      
ลืมรหัสผ่าน?
๔. สิทธิ์ในการเลือกเข้าศึกษารดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.
นักเรียนทุน พสวท. จะเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. (Enrichment program) ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
โรงเรียนในจังหวัดที่ผู้สมัครกำลังศึกษา สิทธิในการสมัครเข้าศูนย์โรงเรียน พสวท.
1. ภาคกลาง และภาคตะวันออก
(๒๖ จังหวัด)

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
1.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ (รับ ๖ คน)
2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
(รับ ๖ คน)

3.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
(รับ ๖ คน)

4.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
(รับ ๖ คน)
2. ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (รับ ๑๒ คน)
2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (รับ ๑๒ คน)
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (รับ ๑๔ คน)
2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา (รับ ๑๔ คน)
4. ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด)
กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี
1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (รับ ๑๒ คน)
2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับ ๑๒ คน)
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๕.๑ นักเรียนที่สมัครสอบทุกคนต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท โดยการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕.๒ กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ให้ยื่นหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง และสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๖. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
๖.๑ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/ ทำตามขั้นตอนแนะนำ เมื่อกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้นักเรียน สั่งพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่) กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฝ่าย พสวท. และ สควค.) ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vboon@ipst.ac.th
๖.๒ นำใบสมัครให้ผู้อำนวยการ หรือ ครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ลงนามรับรอง
๖.๓ นำใบแจ้งยอดชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงตามรหัส COMP CODE ที่ปรากฏในใบแจ้งยอดชำระเงิน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖.๔ ส่งใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงิน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ศูนย์โรงเรียน พสวท. ที่เลือกไว้ จ่าหน้าซองถึง ผู้ประสานงานทุน พสวท. (สมัครสอบทุน พสวท. ๖๐) ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์) ตามที่อยู่ดังนี้
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร. ๐๒-๕๓๘๓๙๖๔ ต่อ ๔๓๔
เลขที่ ๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๒๔๒๙ ต่อ ๑๔๕
เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ ต่อ ๑๔๔
เลขที่ ๔๑/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. ๐๓๔ ๒๕๒ ๖๑๓
เลขที่ ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐๕๓ ๒๑๑ ๙๗๒
เลขที่ ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โทร. ๐๕๕ ๒๒๗ ๖๑๖
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. ๐๔๓ ๒๒๑ ๗๘๓
เลขที่ ๔ หมู่ ๒ ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐๔๔ ๒๕๕ ๗๓๙ ต่อ ๕๐๑
เลขที่ ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. ๐๗๔ ๒๒๐ ๔๐๔
เลขที่ ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โทร. ๐๗๕ ๔๔๗ ๐๐๔-๕
เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
๖.๕ เจ้าหน้าที่รับสมัครประจำศูนย์โรงเรียน พสวท. จะตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติของนักเรียนไม่ครบถ้วน หรือใช้เอกสารปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นใบสมัคร สสวท. จะเพิกถอนสิทธิ์การสมัครและผลการสอบทั้งหมด โดยผู้สมัครไม่สามารถร้องขอค่าธรรมเนียมสมัครคืนได้
๖.๖ ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รวมทั้งเลขประจำตัวสอบผู้เข้าสอบและสนามสอบได้ที่ http://www.dpstcenter.org/ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำไปใช้แสดงตนในวันสอบ หากมีปัญหาให้ติดต่อ สสวท. (ฝ่าย พสวท. และ สควค.) ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๑๖ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vboon@ipst.ac.th
๗. สถานที่สอบคัดเลือกรอบที่ ๑
กรุงเทพมหานคร จัดสอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค จัดสอบ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบทุน พสวท. ของแต่ละจังหวัด (ตามระบุในบัตรประจำตัวสอบ)
๘. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.รายละเอียดดังนี้
เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. วิชาคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ของ สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ กำหนดให้ระบายคำตอบในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์โดยใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ส่วนของการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบ และวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบและการเขียนคำตอบ การแสดงวิธีทำให้เขียนด้วยปากกา ดังนั้นผู้เข้าสอบทุกคนต้องเตรียมเครื่องต่างๆ มาในวันสอบด้วยตนเอง
๙. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/
๑๐. การขอดูคะแนนการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นจึงจะสามารถขอดูคะแนนได้ สามารถยื่นคำขอได้ที่ ฝ่าย พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใน ๕ วันทำการหลังประกาศผลสอบ หากพ้นจากกำหนดจะไม่สามารถขอดูคะแนนได้
๑๑. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒
สอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ และสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังนี้
๑๑.๑ ส่งแบบตอบรับแจ้งความจำนงการเข?าสอบรอบที่ ๒ ไปยังศูนย์โรงเรียน พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครไว้
๑๑.๒ นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชหาร ไปแสดง ต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
๑๒. การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ ๒
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข?ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี?การศึกษา ๒๕๖๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ๑๐ โรงเรียน และทางเว็บไซต์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://dpst.ipst.ac.th/ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
๑๒.๑ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนตัวจริง ให้ไปรายงานตัวทำสัญญารับทุน ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง ๑๐ โรงเรียน ตามกำหนดวัน เวลา ที่โรงเรียนประกาศ กรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรองเรียงตามลำดับขึ้นมาแทน จนเต็มจำนวนตามเป้าหมาย
๑๒.๒ กรณีที่ศูนย์โรงเรียนเรียกตัวจริง และลำดับสำรองครบรายชื่อตามประกาศแล้ว แต่ยังรับนักเรียนได้ไม่เต็มจำนวนตามเป้าหมาย โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับสำรองต่างศูนย์ เข้าศึกษาในศูนย์ พสวท. ที่ยังรับไม่เต็มได้ โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน และความยินยอมของผู้ปกครอง
 กำลังออนไลน์ 5 คน
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.