ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
คำถามที่พบบ่อย ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไขแล้ว)

วิสัยทัศน์โครงการ พสวท.

"ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริการใหม่เพิ่มมากขึ้น”

1. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ขั้นตอนการรับสมัครทุน เงื่อนไขการรับสมัครทุน สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้าง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศการรับสมัคร ตาม link นี้ https://drive.google.com/file/d/1bg7vVZCwqZnPa7_oTrittDE0w6JmvAuc/view หรือหากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามโครงการ พสวท. ได้ที่เบอร์ 02-392-4021 ต่อ 2316

2. สำหรับนักเรียนที่เลือกโรงเรียนประเภทที่ 2 นักเรียนจำเป็นต้องสอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์หรือไม่

ไม่จำเป็น หากนักเรียนสามารถสอบรับทุน พสวท. ได้ และสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนประเภทที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนปกติ หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยถือว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นผู้รับทุน พสวท. และได้ศึกษาในโรงเรียนประเภทที่ 2

3. ถ้านักเรียนได้โควตาโรงเรียนประเภทที่ 2 นักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการ พสวท. เลยไหม

การได้โควตาไม่ได้มีผลต่อการมีสิทธิ์สอบเข้าโครงการ พสวท. แต่เมื่อมีการประกาศว่านักเรียนเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยคนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนประเภทที่ 2 ตามเงื่อนไขประกาศการรับสมัคร

4. หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. มีอยู่เพียง 1 คน จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนคนดังกล่าว อย่างไร

ขณะนี้ พสวท. กำลังพิจารณาการปรับรูปแบบหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ เพื่อรองรับการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ได้มากที่สุด โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของโรงเรียน ทางโครงการ พสวท. จะประกาศรายละเอียดที่ชัดเจนให้ทราบในภายหลัง

5. สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริมของ สสวท. หากผู้อำนวยการโรงเรียนลงลายมือชื่อยืนยันว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. ทาง พสวท. จะใช้เวลานานแค่ไหนในการแจ้งผลให้โรงเรียนทราบว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ และถ้าโรงเรียนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ แต่นักเรียนเลือกสมัครเข้าโรงเรียนนั้น จะแก้ไขกันอย่างไร

พสวท. ไม่มีเกณฑ์ใด ๆ ในการตัดสินว่า โรงเรียนจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนมีความเต็มใจในการที่จะร่วมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามแนวทางของ พสวท. โดยที่ พสวท. พยายามที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ และการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

6. รหัสรายวิชาของโรงเรียนไม่ตรงกับรหัสรายวิชาที่อยู่ในระบบจะต้องกรอกผลการเรียนอย่างไร

เนื่องจากแต่ละโรงเรียนอาจจะมีรหัสรายวิชาพื้นฐานที่แตกต่างกัน ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลผลการเรียน ตามใบ ปพ.1 โดยดูที่ชื่อวิชาเป็นหลัก และเทียบกับรหัสรายวิชาที่ปรากฏบนใบสมัครออนไลน์ ดังนี้

วิทยาศาตร์

ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 1 เทอม 1 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2

ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 เทอม 1 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2

คณิตศาสตร์

ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1 เทอม 1 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2

ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 เทอม 1 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เทอม 2

7. หากนักเรียนประสงค์จะรับทุน พสวท. แต่ต้องการเรียนอยู่ในโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น นักเรียนสามารถสมัครเข้ารับทุน พสวท. ได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากเป็นการรับทุนซ้ำซ้อน หากนักเรียนต้องการสมัครเข้ารับทุน พสวท.จะต้องเลือกโรงเรียนที่ไม่ให้ทุนทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับนักเรียน

8. การกรอกใบสมัครออนไลน์ในส่วนผลการเรียน ทำไมค่าเฉลี่ยถึงแสดงผล ?????

การแสดงผลของค่าเฉลี่ย จะปรากฏเมื่อกรอกผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐานจนครบ

 

9. หากไม่พบชื่อโรงเรียนในการกรอกชื่อโรงเรียนที่กำลังศึกษา ต้องทำอย่างไร
สามารถเพิ่มชื่อโรงเรียนได้โดยกด [คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเพิ่มข้อมูลโรงเรียน] และกรอกรายละเอียดเพิ่ม

   

10. แผนภาพ สรุปการเข้าเรียนในโรงเรียนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ด้วยทุน พสวท. 
 
 
[อ่่าน 19351 ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 12:18:56 ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.