ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏผลว่ามีนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกจำนวน 83 คน และได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จำนวน 82 คน แล้วนั้น  

สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงเพิ่มเติม จำนวน 1 คน คือ นายฐาปนา ธงชัย ซึ่งมีคะแนนอยู่ในลำดับที่ 55 และมีสิทธิ์เป็นผู้รับทุน พสวท. ในโรงเรียนประเภทที่ 2  โดยนักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับเข้าเรียนในโรงเรียนประเภทที่ 2  จึงจะถือว่าเป็นผู้รับทุน พสวท.  ในโรงเรียนประเภทที่ 2 รายละเอียดดังไฟล์ประกาศที่แนบ       

          - ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพิ่มเติม  
          - ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์ (ผู้ปกครองลงนามแล้วแนบไฟล์ส่งในกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์)


 
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.