ข่่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) และประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบเป็นนักเรียนทุน พสวท. โดยให้นักเรียนแจ้งยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุน พสวท. ในโรงเรียนที่ประกาศไปแล้ว นั้น
                 บัดนี้  สสวท. ได้ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์การเป็นผู้รับทุน พสวท. ในโรงเรียนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุน พสวท. ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด สำหรับวันทำสัญญาให้ทุนการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาและการปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. นั้น สสวท.จะประกาศผ่าน http://www.dpstcenter.org และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนทุน พสวท. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
                     - ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศที่นี่
  
 
 
[อ่่าน ครั้ง ]
Last update   [ วันที่ 0 543 เวลา ]
หน้าแรก |  ประกาศรับสมัคร |  โครงการ พสวท. |  ติดต่อสอบถาม |  กระดานสนทนา
Copyright 2012 by IPST, All Rights Reserved.